Inglese

seventy

italiano
settanta

Frasi d’esempio

ParolaEsempioTraduzione
seventyEsempioTen, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred.TraduzioneDieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta, cento.
Impara Inglese in soli 5 minuti al giorno. Gratis.