Inglese
ninety
italiano
novanta

Frasi d’esempio

ParolaEsempioTraduzione
ninetyEsempioTen, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred.TraduzioneDieci, venti, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta, settanta, ottanta, novanta, cento.
Impara Inglese in soli 5 minuti al giorno. Gratis.